Bluefire Poker

Alix Reviews a 1000NL HU Betting Tree

Alix reviews a 5/10 NL HU match using a betting tree to analyze the match.

Watch video » Sign up to Bluefire Poker »

More by alix martin:
title air date
PLO Bluefire Poker May 21
PLO Bluefire Poker Apr 14
PLO Bluefire Poker Mar 24
PLO Bluefire Poker Mar 01
PLO Bluefire Poker Feb 07
PLO Bluefire Poker Jan 30
PLO Bluefire Poker Jan 11
SNG/MTT Bluefire Poker Dec 20
PLO Bluefire Poker Dec 10
PLO Bluefire Poker Nov 18
Latest videos from Bluefire Poker:
title by air date
SNG/MTT
Dustin Bowman
Mar 29
NLHE
steve cordy
Mar 26
NLHE
Willian Mates
Mar 26
SNG/MTT
Luke Haward
Mar 24
SNG/MTT
Dustin Bowman
Mar 22
SNG/MTT
Willian Mates
Mar 21
NLHE
Alan Jackson
Mar 19
NLHE
steve cordy
Mar 18
SNG/MTT
Bruno Chang
Mar 17
SNG/MTT
Dustin Bowman
Mar 16
NLHE
Neil Gewirtz
Mar 14
SNG/MTT
Aaron Been
Mar 13
NLHE
Willian Mates
Mar 11
NLHE
steve cordy
Mar 08
SNG/MTT
Dustin Bowman
Mar 07
SNG/MTT
Bruno Chang
Mar 04
NLHE
Willian Mates
Mar 03
SNG/MTT
Aaron Been
Mar 01
NLHE
Alan Jackson
Feb 28
SNG/MTT
Dustin Bowman
Feb 27
NLHE
steve cordy
Feb 26
SNG/MTT
Aaron Been
Feb 25
NLHE
Neil Gewirtz
Feb 25
NLHE
Willian Mates
Feb 24
NLHE
steve cordy
Feb 21
NLHE
steve cordy
Feb 19
NLHE
Willian Mates
Feb 19
SNG/MTT
Bruno Chang
Feb 18
NLHE
Willian Mates
Feb 16
NLHE
Neil Gewirtz
Feb 14
SNG/MTT
Aaron Been
Feb 12
NLHE
Alan Jackson
Feb 10
NLHE
steve cordy
Feb 06
SNG/MTT
Bruno Chang
Feb 04
NLHE
Willian Mates
Feb 02
NLHE
Alan Jackson
Jan 31
NLHE
Willian Mates
Jan 30
NLHE
steve cordy
Jan 30
SNG/MTT
Aaron Been
Jan 29
NLHE
Neil Gewirtz
Jan 28
NLHE
Willian Mates
Jan 26
NLHE
steve cordy
Jan 24
SNG/MTT
Dustin Bowman
Jan 23
NLHE
steve cordy
Jan 21
NLHE
Willian Mates
Jan 20
SNG/MTT
Bruno Chang
Jan 18
NLHE
Alan Jackson
Jan 16
SNG/MTT
Aaron Been
Jan 13
NLHE
Willian Mates
Jan 12
SNG/MTT
Dustin Bowman
Jan 09
Comments