Bluefire Poker

Alix Reviews a 1000NL HU Betting Tree

Alix reviews a 5/10 NL HU match using a betting tree to analyze the match.

Watch video » Sign up to Bluefire Poker »

More by alix martin:
title air date
PLO Bluefire Poker May 21
PLO Bluefire Poker Apr 14
PLO Bluefire Poker Mar 24
PLO Bluefire Poker Mar 01
PLO Bluefire Poker Feb 07
PLO Bluefire Poker Jan 30
PLO Bluefire Poker Jan 11
SNG/MTT Bluefire Poker Dec 20
PLO Bluefire Poker Dec 10
PLO Bluefire Poker Nov 18
Latest videos from Bluefire Poker:
title by air date
SNG/MTT
Bruno Chang
Oct 07
NLHE
steve cordy
Oct 06
NLHE
Alan Jackson
Oct 04
NLHE
Alan Jackson
Oct 04
SNG/MTT
Aaron Been
Oct 02
SNG/MTT
Dustin Bowman
Sep 30
NLHE
Willian Mates
Sep 29
NLHE
Alan Jackson
Sep 27
NLHE
Willian Mates
Sep 26
SNG/MTT
Luke Haward
Sep 24
SNG/MTT
Aaron Been
Sep 21
NLHE
steve cordy
Sep 20
SNG/MTT
Bruno Chang
Sep 18
SNG/MTT
Luke Haward
Sep 16
NLHE
steve cordy
Sep 13
NLHE
Willian Mates
Sep 11
SNG/MTT
Dustin Bowman
Sep 09
SNG/MTT
Bruno Chang
Sep 05
NLHE
Willian Mates
Sep 02
SNG/MTT
Aaron Been
Sep 01
NLHE
Alan Jackson
Aug 30
NLHE
Willian Mates
Aug 29
SNG/MTT
Aaron Been
Aug 27
NLHE
Willian Mates
Aug 25
NLHE
Alan Jackson
Aug 23
SNG/MTT
Dustin Bowman
Aug 19
NLHE
steve cordy
Aug 17
SNG/MTT
Luke Haward
Aug 15
NLHE
steve cordy
Aug 14
SNG/MTT
Bruno Chang
Aug 12
SNG/MTT
Dustin Bowman
Aug 11
NLHE
Willian Mates
Aug 09
NLHE
steve cordy
Aug 06
NLHE
Alan Jackson
Aug 05
SNG/MTT
Bruno Chang
Aug 03
NLHE
Willian Mates
Aug 01
NLHE
steve cordy
Jul 31
NLHE
Alan Jackson
Jul 28
NLHE
Willian Mates
Jul 25
NLHE
steve cordy
Jul 22
SNG/MTT
Luke Haward
Jul 19
NLHE
Willian Mates
Jul 17
SNG/MTT
Dustin Bowman
Jul 17
NLHE
steve cordy
Jul 16
SNG/MTT
Luke Haward
Jul 13
SNG/MTT
Aaron Been
Jul 12
SNG/MTT
Bruno Chang
Jul 11
NLHE
steve cordy
Jul 08
NLHE
steve cordy
Jul 04
SNG/MTT
Bruno Chang
Jul 02
Comments