Bluefire Poker

Alix Reviews a 1000NL HU Betting Tree

Alix reviews a 5/10 NL HU match using a betting tree to analyze the match.

Watch video » Sign up to Bluefire Poker »

More by alix martin:
title air date
PLO Bluefire Poker May 21
PLO Bluefire Poker Apr 14
PLO Bluefire Poker Mar 24
PLO Bluefire Poker Mar 01
PLO Bluefire Poker Feb 07
PLO Bluefire Poker Jan 30
PLO Bluefire Poker Jan 11
SNG/MTT Bluefire Poker Dec 20
PLO Bluefire Poker Dec 10
PLO Bluefire Poker Nov 18
Latest videos from Bluefire Poker:
title by air date
SNG/MTT
James Irwin
Jul 29
SNG/MTT
Aaron Been
Jul 28
SNG/MTT
James Irwin
Jul 26
SNG/MTT
Bruno Chang
Jul 25
NLHE
Neil Gewirtz
Jul 22
SNG/MTT
Dustin Bowman
Jul 21
SNG/MTT
Aaron Been
Jul 20
SNG/MTT
Neil Gewirtz
Jul 18
SNG/MTT
Brian Fite
Jul 17
SNG/MTT
Aaron Been
Jul 15
NLHE
steve cordy
Jul 13
SNG/MTT
Dustin Bowman
Jul 11
SNG/MTT
Bruno Chang
Jul 08
NLHE
steve cordy
Jul 06
NLHE
steve cordy
Jul 06
NLHE
Alan Jackson
Jul 04
SNG/MTT
Aaron Been
Jun 30
SNG/MTT
Clint Losch
Jun 27
NLHE
Bruno Chang
Jun 25
NLHE
Brian Fite
Jun 23
SNG/MTT
Dustin Bowman
Jun 20
NLHE
steve cordy
Jun 19
SNG/MTT
Aaron Been
Jun 17
SNG/MTT
Clint Losch
Jun 14
SNG/MTT
Chip Ferguson
Jun 12
NLHE
Alan Jackson
Jun 09
SNG/MTT
Dustin Bowman
Jun 07
NLHE
steve cordy
Jun 04
SNG/MTT
Bruno Chang
Jun 02
NLHE
Neil Gewirtz
May 30
SNG/MTT
Aaron Been
May 29
NLHE
Alan Jackson
May 27
SNG/MTT
Bruno Chang
May 24
SNG/MTT
Brian Fite
May 23
SNG/MTT
Brian Fite
May 22
SNG/MTT
Dustin Bowman
May 19
NLHE
steve cordy
May 16
SNG/MTT
Aaron Been
May 14
SNG/MTT
Aaron Been
May 14
SNG/MTT
Brian Fite
May 11
NLHE
Alan Jackson
May 09
SNG/MTT
Chip Ferguson
May 08
SNG/MTT
Dustin Bowman
May 05
NLHE
steve cordy
May 03
SNG/MTT
Bruno Chang
May 01
SNG/MTT
Brian Fite
Apr 27
NLHE
steve cordy
Apr 25
SNG/MTT
Aaron Been
Apr 23
NLHE
Alan Jackson
Apr 20
SNG/MTT
Aaron Been
Apr 18
Comments