Bluefire Poker

Alix Reviews a 1000NL HU Betting Tree

Alix reviews a 5/10 NL HU match using a betting tree to analyze the match.

Watch video » Sign up to Bluefire Poker »

More by alix martin:
title air date
PLO Bluefire Poker May 21
PLO Bluefire Poker Apr 14
PLO Bluefire Poker Mar 24
PLO Bluefire Poker Mar 01
PLO Bluefire Poker Feb 07
PLO Bluefire Poker Jan 30
PLO Bluefire Poker Jan 11
SNG/MTT Bluefire Poker Dec 20
PLO Bluefire Poker Dec 10
PLO Bluefire Poker Nov 18
Latest videos from Bluefire Poker:
title by air date
NLHE
steve cordy
Oct 23
SNG/MTT
Dustin Bowman
Oct 22
NLHE
Neil Gewirtz
Oct 21
SNG/MTT
Bruno Chang
Oct 19
NLHE
Willian Mates
Oct 17
SNG/MTT
Aaron Been
Oct 15
SNG/MTT
Dustin Bowman
Oct 13
NLHE
steve cordy
Oct 11
NLHE
Willian Mates
Oct 10
NLHE
Alan Jackson
Oct 07
SNG/MTT
Bruno Chang
Oct 05
NLHE
steve cordy
Oct 03
SNG/MTT
Aaron Been
Oct 02
NLHE
Willian Mates
Sep 30
SNG/MTT
Aaron Been
Sep 29
SNG/MTT
Dustin Bowman
Sep 27
NLHE
Dustin Bowman
Sep 22
NLHE
Willian Mates
Sep 22
NLHE
Neil Gewirtz
Sep 19
SNG/MTT
Bruno Chang
Sep 17
NLHE
Alan Jackson
Sep 15
NLHE
Alan Jackson
Sep 15
NLHE
steve cordy
Sep 14
NLHE
Willian Mates
Sep 12
NLHE
Willian Mates
Sep 08
SNG/MTT
Aaron Been
Sep 08
NLHE
steve cordy
Sep 06
SNG/MTT
Bruno Chang
Sep 03
SNG/MTT
Brian Fite
Sep 01
NLHE
Alan Jackson
Aug 30
NLHE
Willian Mates
Aug 29
SNG/MTT
Aaron Been
Aug 27
NLHE
steve cordy
Aug 26
SNG/MTT
Bruno Chang
Aug 24
SNG/MTT
Dustin Bowman
Aug 21
NLHE
Neil Gewirtz
Aug 19
NLHE
steve cordy
Aug 17
SNG/MTT
Clint Losch
Aug 15
NLHE
Alan Jackson
Aug 12
SNG/MTT
Brian Fite
Aug 10
SNG/MTT
Aaron Been
Aug 09
SNG/MTT
Dustin Bowman
Aug 08
SNG/MTT
James Irwin
Aug 06
SNG/MTT
Bruno Chang
Aug 04
NLHE
steve cordy
Aug 02
SNG/MTT
Brian Fite
Jul 31
NLHE
Alan Jackson
Jul 30
SNG/MTT
James Irwin
Jul 29
SNG/MTT
Aaron Been
Jul 28
SNG/MTT
James Irwin
Jul 26
Comments